Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki

publiczne i bezpłatne

 SZKOŁA JEST OBJĘTA NABOREM ELEKTRONICZNYM.

Rekrutacja pod adresem: https:// kielce.e-omikron.pl/

Informacja o naborze z Urzędu Miasta  Pobierz

NIEZALEŻNIE OD WYBORU NUMERU PREFERENCJI NASZEJ SZKOŁY PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE KTÓREJ BĘDZIE MOZLIWE NALICZENIE DODATKOWYCH PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH
(pkt. 4 zamieszczonych poniżej zasad obliczania punktacji)

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

 •         wniosek o przyjęcie wydrukowany z systemu naboru elektronicznego
 •         kwestionariusz kandydata  - POBIERZ
 •          dwa zdjęcia (podpisane)
 •      karta zdrowia, karta informacyjna (dostarczyć razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum)

      Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki jest szkołą     
dla młodzieży zdolnej, ambitnej, twórczej
i angażującej się w życie społeczne.

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki jest szkołą publiczną, kształcącą młodzież w klasach o następujących profilach:

PRAWNICZY

 • poszerzony program nauczania języka polskiego, do wyboru historii lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie, dla chętnych również języka angielskiego  
 • przedmioty dodatkowy - Edukacja prawna,
 • przygotowanie do studiów prawniczych i humanistycznych
 • udział uczniów w rozprawach sądowych
 • cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych
 • lekcje w Ośrodku Myśli Patriotycznej

KULTUROZNAWCZY

 • poszerzony program nauczania języka polskiego, do wyboru historii lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie, dla chętnych również języka angielskiego
 • przedmiot dodatkowy - Wiedza o filmie i mediach
 • udział w programie Filmoteka Szkolna
 • udział w cyklu filmowym Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej
 • projekty filmowe: Zimowa Noc Filmowa, Miejska Gra Filmowa
 • realizacja filmów: reportaże, animacje, dokumenty, fabuły

MEDYCZNY

 • poszerzony program nauczania biologii i chemii, dla chętnych również języka angielskiego
 • współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • współpraca z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

POLITECHNICZNY

 • poszerzony program nauczania matematyki, do wyboru geografii lub fizyki, dla chętnych również języka angielskiego
 • współpraca z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej
 • lekcje edukacyjne w Centrum Edukacji Geopark Kielce

*

Język angielski na poziomie podstawowym jest językiem obowiązkowym nauczanym na 2 poziomach zaawansowania. Przydział do grup zostanie dokonany w pierwszym tygodniu września na podstawie testu poziomującego.

*

Drugi język obcy: j. niemiecki (dla kontynuujących) lub  j. francuski (dla początkujących lub kontynuujących)

*

W ramach wychowania fizycznego szkoła oferuje zajęcia na nowej hali sportowej, na pływalni "Orka" oraz naukę jazdy na nartach zjazdowych i biegowych.

*

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia:

1) Prezesa Rady Ministrów
2) Towarzystwa Szkoły Katolickiej

 

ZASADY OBLICZANIA PUNKTACJI

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego - do 100 pkt. przeliczane wg zasady: suma wyników w skali procentowej z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego na poziomie podstawowym pomnożona przez 0,2
2) oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu kierunkowego - do 72 punktów:

·       celujący - 18 punktów (4 przedmioty x 18 pkt. = 72 pkt.),

·       bardzo dobry - 17 punktów,

·       dobry - 14 punktów,

·       dostateczny - 8 punktów,

·       dopuszczający - 2 punkty;

3) inne osiągnięcia ucznia     

      a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem -  7 punktów;
      b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

 

·       osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

o   finaliści konkursu przedmiotowego - 10 pkt.;

o   laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego7 pkt.

o   finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego5 pkt.

 

·       osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

o finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt.;

o finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt.,

o laureaci dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych7 pkt.

o finaliści dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych5 pkt.

o laureaci jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego5 pkt.

o finaliści jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego3 pkt.

 

·       uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych:

o   na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt

o   na szczeblu krajowym - 3 pkt

o   na szczeblu wojewódzkim - 2 pkt

o   na szczeblu powiatowym - 1 pkt

 

·       osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna ( co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - maksymalnie 3 pkt.

 

4DODATKOWE PUNKTY PRZYZNAWANE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ 

– maksymalnie 12 pkt.

  -  5 pkt. za kontynuację nauki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej;

  -  3 pkt. za przynależność do następujących grup: ZHP, ministranci, Oaza, schola, KSM i inne grupy duszpasterskie;

  -  2 pkt. opinia księdza Proboszcza

  -  2 pkt. za tytuł laureata lub finalisty Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są przyjmowania do szkoły niezależnie od kryteriów rekrutacji i zasad naboru.

 

 

II. TERMINARZ REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

składanie wniosku o przyjęcie i kwestionariusza wraz z dokumentami

 w sekretariacie szkoły

 

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

 
Do 16 lipca 2019 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

 

16 lipca 2019 r.  - OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.- kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym doręczając oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia i kartę informacyjną.

 

25 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, przedłożonych w szkole.

 

Od 26 lipca 2019 - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej w razie wolnych miejsc